Положення про основні засади формування якісного складу науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

_________________ Л. В. Губерський

«___»_____________________ 2018 року

 

 

Положення

про основні засади формування якісного складу

науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Мета

Забезпечення можливостей проведення структурними підрозділами Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет) гнучкої кадрової політики (оновлення кадрів, розвиток людського потенціалу, забезпечення збалансованого кадрового складу кафедр, стимулювання якісної роботи тощо) в умовах обмеженого фінансування шляхом децентралізації фонду заробітної плати науково-педагогічних працівників.

 

Відповідність нормативним документам

Пропозиції відповідають чинному законодавству України, Статуту та Колективному договору Університету, нормам корпоративної етики.

 

Пропозиції

  1. Визначити, що, починаючи з 2018/2019 навчального року, факультети/ інститути, навчально-наукові центри Університету (далі – структурні підрозділи) при плануванні освітньо-наукової діяльності виходять з доведених до них Університетом показників чисельності посад науково-педагогічних працівників (далі – НПП) і обсягів фонду заробітної плати. Вказані показники чисельності і обсягу фонду заробітної плати не можуть бути перевищені структурними підрозділами.
  2. Кількість посад НПП Університету в цілому визначається за контингентом осіб, які навчаються, відповідно до нормативів Кабінету Міністрів України, а їх розподіл між структурними підрозділами здійснюється згідно з наказом ректора № 940-32 від 09 грудня 2010 р. «Про основні засади формування штатних розписів факультетів та інститутів (науково-педагогічні працівники)».
  3. Кількість основних видів посад НПП (професор, доцент, асистент, старший викладач, викладач) значною мірою визначається структурою навчального навантаження відповідного підрозділу. При цьому слід орієнтуватися на те, що загалом:

а) професор читає лекції, авторські курси за напрямами наукових досліджень кафедри, веде практичні й семінарські заняття, здійснює керівництво курсовими і дипломними проектами, науково-дослідною роботою студентів – майбутніх магістрів (спеціалістів);

б) доцент проводить усі види навчальних занять, керує курсовими і дипломними проектами, а також науково-дослідною роботою (бакалаврів і магістрів);

в) асистент  проводить семінарські, практичні та лабораторні заняття з відповідної навчальної дисципліни, курсу, факультативів;

г) старший викладач проводить всі види навчальних занять, створює умови для формування у студентів професійних компетентностей;

д) викладач проводить семінарські, практичні та лабораторні заняття з відповідної навчальної дисципліни, курсу, факультативів.

Структурні підрозділи після аналізу навчального навантаження визначають його зміст і кількість годин навантаження професорів, доцентів і асистентів; подають для узгодження відповідні висновки в НМЦ ОНП Університету.

На підставі цих даних і даних про середній обсяг навчального навантаження за посадами НМЦ ОНП Університету спільно з ПФВ розраховують заявлену кількість посад науково-педагогічних працівників: професорів (у тому числі завідувачів кафедр), доцентів, асистентів, викладачів, старших викладачів та інших категорій у структурних підрозділах Університету.

ПФВ на основі заявленої кількості посад НПП і з урахуванням середніх розмірів зарплат деканів/ директорів та їх заступників, даних бухгалтерії про середні розміри доплат, надбавок тощо розраховує розмір заявленого фонду заробітної плати НПП Університету в цілому і структурних підрозділів зокрема.

  1. Заявлені фонди заробітної плати структурних підрозділів задають частки фондів зарплати структурних підрозділів у доведеному до Університету обсягу фонду заробітної плати НПП. Конкретні фонди заробітної плати факультетів/ інститутів розраховуються ПФВ у пропорції до цих часток.
  2. Факультети / інститути при здійсненні своєї кадрової політики, в тому числі при підготовці пропозицій щодо переукладення контрактів, оголошенні конкурсу, переведенні на посаду, зарахуванні на умовах погодинної оплати праці тощо, керуються прийнятими ними рішеннями щодо структури навчального навантаження науково-педагогічних працівників і не можуть перевищувати доведені до них показники чисельності посад НПП. Ці показники і обсяги їхніх фондів заробітної плати можуть бути збільшені керівництвом Університету за наявності вільних ставок і належного фінансування.