Ухвала Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка «Проблеми та завдання вдосконалення кадрової політики у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ Л.В. Губерський

 

УХВАЛА

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Проблеми та завдання вдосконалення кадрової політики

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»

від 7 листопада 2016 року

 

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет) О.К.Закусила, Вчена рада відзначає, що належна кадрова політика забезпечувала вирішення проблем підготовки висококваліфікованих спеціалістів, конкурентоспроможних на світовому ринку праці. Керівництво і Вчена рада Університету приділяли постійну увагу кадровому забезпеченню навчального процесу і  вдосконаленню конкурсної системи заповнення штатних одиниць науково-педагогічними працівниками. Завдяки прийнятому Вченою радою і затвердженому наказом ректора положенню про розподіл ставок науково-педагогічних працівників були значною мірою ліквідовані «перекоси», які накопичувалися протягом десятиріч. Під постійним контролем знаходилися питання щодо залучення до викладацької діяльності вчених НАН України. Проводилася робота щодо зарахуванню в штат Університету зарубіжних фахівців. Удосконалювалася кадрова політика в Науково-дослідній частині. В Університеті вчасно здійснювалися заходи щодо реалізації положень Закону України «Про вищу освіту» і Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», що сприяло посиленню вимог до науково-педагогічних і наукових кадрів.

Цілеспрямована кадрова політика унеможливила виникнення проблем, пов’язаних зі скороченням штатів. Серйозна увага приділялася поліпшенню соціальних і побутових умов осіб, які працюють і навчаються в Університеті.

Сьогодні КНУ імені Тараса Шевченка за кадровим потенціалом залишається флагманом вітчизняної освіти і науки. Штатний розпис налічує 8532 шт. од., які посідають співробітники на 21 факультеті та в інститутах (189 кафедр, 139 лабораторій), 2 підготовчих відділеннях, 2 коледжах, ліцеї, Науковій бібліотеці, 5 музеях, 39 підрозділах адміністративно-господарської частини та 44 інших відділах, центрах тощо.

Навчальний процес забезпечують 2 717 викладачів (2015 р. – 2 681 особа), у тому числі 171 – зовнішній сумісник і погодинник. Серед науково-педагогічних працівників 20 академіків і 16 член-кореспондентів НАН України й інших державних академій.

Із науково-педагогічних працівників:

Мають науковий ступінь:

 • доктора наук – 625 (23%), із них сумісників і погодинників – 63 (2,68%);
 • кандидата наук – 1 659 (61,1%), із них сумісників і погодинників – 77 (2,3%).

Мають учене звання:

 • професора – 480 (17,7%), із них сумісників і погодинників – 43 (1,6%);
 • доцента – 1103 (40,6%), із них сумісників і погодинників – 29 (1,1%).

На 181 кафедрі завідувачі, які мають науковий ступінь доктора наук – 152, кандидата наук – 29; звання професора – 144, доцента – 37. (до цього переліку не включені кафедра фізичного виховання та спорту, кафедри Військового інституту та Інституту УДО України, які мають особливості в кадровому забезпеченні).

Середній вік професорсько-викладацького складу (ПВС) Університету – 46 років. Найнижчий середній вік ПВС – в інституті міжнародних відносин, на факультетах інформаційних технологій, економічному, юридичному. Найвищий середній вік ПВС – на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, історичному, фізичному, кібернетики, в інституті високих технологій та в ННІ «Інститут геології».

Водночас при загалом успішній кадровій політиці в Університеті в цьому питанні існує й ціла низка проблем.

Сучасна демографічна ситуація в Україні, наслідком якої є зменшення кількості випускників денних загальноосвітніх закладів, вимагають по-новому підходити до орієнтації абітурієнтів на вступ до Університету. Це в свою чергу вимагає постійного оновлення переліку наших спеціальностей і програм і, як наслідок, пошуку чи підготовки нових кадрів.

Діяльність Інституту післядипломної освіти дає серйозний економічний ефект, але без принципових змін засад його функціонування він не зможе успішно виконувати завдання оновлення та розширення знань, засвоєння інноваційних технологій, розроблення конкретних пропозицій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, техніки і виробництва, застосування інноваційних технологій,  запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.

Зміст діяльності аспірантури не завжди наближений до проблем Університету і його основної діяльності. Тематика наукових досліджень досить часто дублюється з року в рік і далеко не завжди відповідає викликам сьогодення. Викликає стурбованість велика кількість відрахувань з аспірантури в останні роки: у 2012 році – 123 особи відраховано за власним бажанням та 30 – за невиконання індивідуального плану; у 2013 р. – 109 і 31 особа відповідно, у 2014 році – 106 та 39 осіб відповідно, у 2015 році – 117 і 36 осіб відповідно, у 2016 році – 148 і 38 осіб відповідно.

Не стало системним залучення аспірантів Університету до викладацької діяльності. Не отримала належної підтримки світова практика залучення студентів старших курсів до проведення практичних чи лабораторних занять.

Структура штатного розпису науково-педагогічного персоналу потребує удосконалення. Тривалий час заповнення ставок майже виключно професорами і доцентами розцінювалося як серйозне досягнення. Разом з тим, співвідношення кількості професорів, доцентів, викладачів і асистентів повинно визначатися характером навчального навантаження. Це слід враховувати і при оголошенні конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Вимагає аналізу ситуація з оплатою праці керівників середньої ланки, яка нижча від середньої по м. Києву.

Виділення місць у гуртожитках для перспективних працівників не повинно перетворюватися у виділення постійного житла. В протилежному випадку ця можливість зникне у найближчий час.

Відсутні науково-обґрунтовані нормативи кількості навчально-допоміжного персоналу.

Відділ кадрів і структурні підрозділи не завжди досить принципово аналізують кваліфікацію кандидатів на ті чи інші посади. Підвищення кваліфікації (в багатьох випадках формальне) має місце лише для професорсько-викладацького складу. Ефективність підвищення кваліфікації контролюється формально.

Потребує серйозного вдосконалення практика атестації педагогічних працівників.

Незадовільно оновлюється кадровий склад співробітників НДЧ за рахунок залучення на конкурсній основі вчених НАН України, випускників магістратури, аспірантури Університету.

Протягом тривалого часу ротація завідувачів кафедр фактично була відсутня. Новий Закон України «Про вищу освіту» передбачає завдання підготовки відповідного резерву, що для нечисельних кафедр може створити відповідні проблеми.

У цілому потребує серйозного аналізу вікова структура професорсько-викладацького корпусу, особливо докторів наук і професорів.

Процес реорганізації адмінгоспчастини засвідчив гострий дефіцит кваліфікованих спеціалістів усіх рівнів у її підрозділах.

Викликає занепокоєння незадовільна трудова і виконавська дисципліна співробітників у ряді підрозділів Університету. Разом з тим, необхідно підвищити вимогливість відповідних проректорів, деканів/ директорів, що спрямована на встановлення належного порядку.

Серйозною залишається проблема безвідповідальності керівників структурних підрозділів, яка часто супроводжується правовою безграмотністю і правовим нігілізмом.

Потребує вдосконалення система заохочень, представлень до преміювання і нагород співробітників Університету.

 

Вчена рада Університету ухвалює:

 1. Доповідь першого проректора О.К. Закусила взяти до відома. Питання довготривалої кадрової політики розглянути на засіданнях вчених рад факультетів/ інститутів, звернувши особливу увагу на вимоги Закону «Про вищу освіту».

Відповідальні: декани факультетів/

директори інститутів.

Термін: до березня 2017 року.

 

 1. Ректорату (проректори Закусило О.К., Бугров В.А., начальник ПФВ Білявська О.Б., начальник юридичного відділу Саленко І.В., начальник відділу кадрів Іванченко О.Г.), комісіям Вченої ради з питань організації освітнього процесу (Остапченко Л.І.), з кадрових питань (Закусило О.К.), деканам факультетів, директорам інститутів:

2.1. Вивчити питання і розробити рекомендації щодо удосконалення штатного розпису кафедр.

Термін: січень – березень 2017 року.

 

2.2. Забезпечити підготовку проекту Положення про створення на відповідних кафедрах факультетів/ інститутів кадрового резерву на посади – асистентів, доцентів, професорів, завідувачів кафедр, в першу чергу за рахунок випускників магістратури і аспірантури Університету.

Термін: березень – травень 2017 р.

 

2.3. Здійснити аналіз діючої системи підвищення кваліфікації кадрів в Університеті і разом з ІПО підготувати пропозиції щодо додаткових форм цієї роботи для відповідних категорій співробітників Університету.

Термін: лютий – квітень 2017 р.

 

2.4. Забезпечити підвищення відповідальності навчально-методичних комісій, керівництва кафедр, факультетів та інститутів, вчених рад за принципове проведення конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Термін: протягом всього періоду.

2.5. Розробити науково обґрунтовані нормативи кількості навчально-допоміжного персоналу і рекомендації по його розподілу у структурних підрозділах Університету. Підготувати положення і провести атестацію цієї категорії співробітників Університету.

Термін: лютий– квітень 2017 р.

2.6. Вивчити питання і подати пропозиції щодо оптимізації кількості навчальних лабораторій і їх ефективного використання у навчальному процесі. Розробити положення і забезпечити проведення атестації співробітників лабораторії.

Термін: січень – квітень 2017 р.

 

 1. Ректорату (проректори Закусило О.К., Мартинюк В.С., начальник ПФВ Білявська О.Б., начальник юридичного відділу Саленко І.В., начальник відділу кадрів Іванченко О.Г., начальник НДЧ Толстанова Г.М.), комісії з організації наукової роботи (Анісімов І.О.), деканам факультетів/ директорам інститутів:

3.1. Розробити заходи по вдосконаленню системи проведення конкурсного відбору виконавців тем наукових досліджень у НДЧ і в підрозділах Університету, залучення до наукових розробок вчених НАН України, аспірантів і студентів, випускників магістратури і аспірантури Університету.

Термін: січень – лютий 2017 р.

 

3.2. Забезпечити підвищення відповідальності керівників факультетів/ інститутів, завідувачів кафедр, наукових керівників аспірантів, наукових консультантів докторантів за планування набору, контроль за виконанням планів індивідуальної роботи і підвищення ефективності діяльності аспірантури і докторантури.

Термін: протягом всього періоду.

 

3.3. Вивчити питання і подати пропозиції щодо оптимізації кількості навчально-наукових і наукових лабораторій і їх ефективного використання у наукових досліджень. Розробити положення і забезпечити проведення атестації співробітників лабораторій.

Термін: січень – квітень 2017 р.

 

 1. Проректору Бойку С.Г., начальнику ПФВ Білявській О.Б., начальнику юридичного відділу Саленко І.В., начальнику відділу кадрів Іванченку О.Г., директору студмістечка С.В. Легкому розробити заходи по зменшенню плинності кадрів у підпорядкованих їм структурах і по підбору кваліфікованих спеціалістів. Розробити положення і забезпечити проведення атестації співробітників АГЧ і студмістечка.

Термін: січень – квітень 2017 р.

 1. Проректору Бойку С.Г. завершити підготовку пропозицій по вдосконаленню організаційної структури АГЧ і подати на розгляд ректорату і Вченої ради Університету.

Термін: до 15 лютого 2017 р.

 

 1. Першому проректору Закусилу О.К., начальнику юридичного відділу Саленко І.В., начальнику відділу кадрів Іванченку О.Г., деканам факультетів/ директорам інститутів забезпечити вивчення керівниками структурних підрозділів документів, які регулюють функціонування Університету:

6.1. З цією метою директору Наукової бібліотеки Сербіну О.О., начальнику юридичного відділу Саленко І.В., начальнику відділу кадрів Іванченку О.Г. сформувати пакет документів щодо правових питань вищої школи для його використання в роботі керівниками структурних підрозділів.

6.2. Начальнику юридичного відділу Саленко І.В, начальнику відділу кадрів Іванченку О.Г підготувати збірник документів з правових питань вищої школи.

6.3. Підготувати і провести цикл занять для різних категорій керівників структурних підрозділів з правових питань вищої школи.

Термін: січень – травень 2017 р.

 

 1. Проректору Шамраю В.В., начальнику відділу кадрів Іванченку О.Г. разом з громадськими організаціями запровадити інші види матеріального і морального стимулювання кращих співробітників Університету.

Термін: січень – серпень 2017 р.

 

 1. Інформацію про виконання цієї Ухвали заслухати у листопаді 2017 року.

 

 1. Контроль за виконанням Ухвали покласти на першого проректора Університету Закусила О.К.