Ухвала Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка “Інститут високих технологій: досягнення, проблеми, перспективи розвитку” від 21 грудня 2015 року

Інститут високих технологій, створений наказом ректора № 438-32 від 01.07.2009 року, цілком відбувся як новий організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На момент створення ІВТ в Україні не існувало аналогів навчального закладу, який би забезпечував єдиний міждисциплінарний комплекс підготовки фахівців у галузі наукоємних технологій (фізика, хімія, біологія).

Виникнення подібних підрозділів ВНЗ є сучасною світовою тенденцією, оскільки стрімкий розвиток нових технологій, що простежується у розвинутих країнах світу за останні роки, перш за все потребує підготовки висококваліфікованих спеціалістів в галузі природничих наук. Такі фахівці повинні бути не тільки добре підготовлені з окремих фахових дисциплін, а й отримати ґрунтовну міждисциплінарну підготовку та мати широкий світогляд, що охоплює суміжні галузі науки.

У межах педагогічного експерименту, програма якого була затверджена Наказом МОН від 22 березня 2010 року, в інституті високих технологій створено нові навчальні програми із міждисциплінарної підготовки. За вище вказаною програмою здійснено чотири випуски фахівців за ОР «магістр» та вже два роки здійснюється набір студентів на навчання за ОР «бакалавр». Зараз в інституті високих технологій навчається 180 студентів.

Про високий рівень підготовки фахівців у ІВТ свідчать щорічні показники кількості вступників до аспірантури: третина випускників продовжує навчання за PhD-програмами за кордоном, ще третина – в КНУ імені Тараса Шевченка та науково-дослідних інститутах НАН України. У ході працевлаштування всі випускники ІВТ, відповідно до обраних ними професійних компетенцій, легко адаптуються до сучасних вимог, що висуваються роботодавцями.

Протягом останніх років в інституті високих технологій здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження із пріоритетних світових напрямів, зокрема біомедицини, наноелектроніки, наноінженерії, створення нових функціональних наноматеріалів та нетрадиційної відновлювальної енергетики.

В інституті високих технологій існує 4 кафедри, діяльність кожної з яких відповідає найбільш актуальним напрямкам розвитку світової науки – нанофізиці та нанотехнологіям, супрамолекулярній хімії та молекулярній біології. Видатні наукові дослідження та розробки у цих сферах за останні роки найчастіше відзначалися престижними преміями, зокрема Нобелівськими (премії в області фізики за дослідження квантових точок та графена, в області хімії за роботи по заснуванню та розвитку супрамолекулярної хімії та в області біології за розробку мультимасштабних та комп’ютерних моделей в молекулярній біології).

Кожна кафедра разом із науковою лабораторією окремого спрямування відповідає за виконання конкретної бюджетної теми, що має високий рейтинг в Університеті.

За період існування ІВТ його науковцям було присуджено три Державні премії України в галузі науки і техніки. Всього в інституті високих технологій працює 7 лауреатів Державних премій України.

За час існування ІВТ професор Комаров І.В., завідувач кафедри супрамолекулярної хімії,  професор став лауреатом премії Георга Форстера (Німеччина) за дослідження фото керованих пептидів. Співробітники кафедри нанофізики конденсованих середовищ (завідувач кафедри, професор Скришевський В.А. та кандидат фізико-математичних наук Литвиненко С.В.) створили новий тип «електронного язика», який здатний визначати рідини і розпізнавати смаки. Обидві вищезазначені розробки мають міжнародні патенти.

За результатами рейтингу науковців України, 4 викладачі інституту (професори Шиванюк О.М., Солдаткін О.П., Дзядевич С.В. та Колежук О.К.) увійшли до списку 100 найбільш цитованих вчених у 2014 році.

Професор кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики, член-кореспондент НАН України Говорун Д.М. визнаний найбільш цитованим науковцем України за результатами рейтингу Research Gate.

Ефективність аспірантури ІВТ – висока. Окремі випускники магістратури інституту (М. Мацишин, С. Старосила) достроково представили свої кандидатські дисертації до захисту. Всього в Інституті за останні 3 роки достроково представили дисертації до захисту 5 осіб.

Запорукою успішного розвитку наукоємних технологій в ІВТ є тісна співпраця з провідними Інститутами НАН України: Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, Інститутом молекулярної біології і генетики, Інститутом органічної хімії, Інститутом біоорганічної хімії, Інститутом «Мікроприлад» тощо.

Починаючи із 2013 року, інститут високих технологій бере участь у двох великих Міжнародних проектах: № 530785 «Сurricula development for new specialization: master of engineering in microsystems design» TEMPUS-1-2012-1-PL; № 543839 «National Structural Measures project Priority – Higher Education and Society are Development of Lifelong learning in society at large». TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES.

З 1 січня 2016 року в Інституті високих технологій розпочинає свою роботу міжнародна програма по обміну студентами, викладачами та науковцями з провідними ВНЗ ЄС. Це стало можливим завдяки двом грантам, отриманим в рамках міжнародної програми HORIZON 2020 (Горизонт 2020).

Діяльність науково-педагогічного колективу інституту високих технологій в цілому відповідає сучасним вимогам та критеріям розвитку Університету і забезпечує необхідний рівень навчальної, науково-дослідної та виховної роботи. Є всі підстави вважати педагогічний експеримент, який проводили протягом останніх 6 років в інституті високих технологій, вдалим і своєчасним, а результати його реалізації – значним доробком для подальшого перспективного розвитку цього структурного підрозділу та Університету загалом.

Разом з тим, в роботі ІВТ існує ряд недоліків:

 • інститут не має окремого корпусу, що суттєво гальмує розвиток матеріально-технічної бази (новостворений лабораторний практикум з хімії знаходиться в приміщенні явно недостатньої площі), унеможливлює створення та розміщення бібліотечного фонду ІВТ з сучасною навчальною, методичною та науковою літературою;
 • недостатньо уваги приділяється набору студентів на навчання за ОР «магістр» з інших ВНЗ України та з-за кордону. Розвиток програм студентської мобільності(як міжнародних, так і в межах України), збільшення відсотку абітурієнтів із інших ВНЗ України при наборі до магістратури для інституту високих технологій є одним із найголовніших завдань;
 • недостатньо і не в повній мірі розвиваються міжнародні інфраструктурні проекти;
 • в інституті не видається відповідно до його наукового спрямування серія «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

 

Зважаючи на викладене вище, Вчена рада Університету ухвалює:

 1. Доповідь голови комісії проф. І.О. Анісімова та співдоповідь в.о. директора інституту високих технологій проф. В.В. Ільченка взяти до відома.

 

 1. Розробити детальний план профорієнтаційної роботи інституту високих технологій із зазначенням термінів виконання та відповідальних осіб.

                                                                 Відповідальний: в.о. директора

                                                                 ІВТ В.В. Ільченко, завідувачі кафедр.

                                                                 Термін: до 31.12.2015 р.

 1. Для збільшення кількості абітурієнтів, в тому числі залучення до навчання в ІВТ іноземних студентів, деталізувати концепцію розвитку міждисциплінарної освіти в інституті та визначити нові пріоритетні напрями освітніх програм(в першу чергу в магістратурі), а також почати роботу з підготовки окремих освітніх програм ОР «магістр» англійською мовою з 2017/2018 навчального року.

                                                                 Відповідальний: заступник директора

                                                                 ІВТ з навчальної роботи

                                                                 Г.П. Грабчук, завідувачі кафедр.

                                                                 Термін: до 30.09.2016 р.

 1. Розробити детальний план розвитку наукової роботи в інституті високих технологій, окресливши шляхи активізації і покращення міждисциплінарних зв’язків з різними структурними підрозділами Університету з метою підвищення його потенціалу у різних міжнародних проектах та визначивши конкретні заходи щодо забезпечення покращення матеріально-технічної бази ІВТ.

                          Відповідальний: заступник директора

ІВТ з наукової роботи

               І.В. Комаров, завідувачі кафедр.

Термін: до 30.04.2016 р.

5. Рекомендувати науково-дослідній частині КНУ імені Тараса Шевченка розробити заходи щодо підсилення міждисциплінарних зв’язків між різними структурними підрозділами Університету.

                                                                  Відповідальний: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк.

                                                                 Термін: до 01.09.2016 р.

 1. Започаткувати в інституті випуск відповідної до профілю наукових розробок серії «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

                                                                 Відповідальні: в.о. директора

ІВТ В.В. Ільченко, заступник

                                                                 директора ІВТ з наукової роботи

                                                                 І.В. Комаров.

                                                                 Термін: до 31.06.2016 р.

 1. На кафедрах розробити та затвердити стратегії, плани дій щодо розвитку міжнародної співпраці інституту. Вивчити питання щодо вдосконалення форм контролю за ходом реалізації договорів про співпрацю ІВТ. Подати пропозиції щодо формування ефективної інформаційно-іміджевої політики в інституті.

                                                                 Відповідальні: в.о. директора

                                                                 ІВТ В.В. Ільченко.

                                                                 Термін: до 01.08.2016 року.

 1. Вченій раді Університету заслухати інформацію про виконання Ухвали у жовтні 2016 року.

9. Контроль за виконанням цієї Ухвали покласти на першого проректора Університету О.К.Закусила.