УХВАЛА від 27 серпня 2015 року

УХВАЛА

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

“Про передачу повноважень Вченої ради Університету вченим радам факультетів/інститутів”

від 27 серпня 2015 року

         Начальник юридичного відділу Ірина Володимирівна Саленко доповіла, що у Законі України «Про вищу освіту», що втратив чинність, було чітко визначено всі повноваження вчених рад факультетів й інститутів, а тому Вченій раді Університету не потрібно було приймати будь-які рішення для делегування повноважень вченим радам факультетів/ інститутів.
На сьогодні чинний Закон України «Про вищу освіту» вказує на те, що Вчена рада закладу освіти за своїм бажанням має право делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів/ інститутів. Для цього було розроблено перелік питань, які могли б бути передані Вченою радою КНУ імені Тараса Шевченка вченим радам факультетів/ інститутів. Після прийняття відповідного рішення вчені ради факультетів/ інститутів можуть виконувати покладені на них обов’язки. Наразі будь-яких повноважень вчені ради факультетів/ інститутів не мають.
Новим є те, що склад вчених рад факультетів/ інститутів має бути затверджений розпорядженнями директорів інститутів/ деканів факультетів, а не наказом ректора, як це було раніше.
Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада ухвалює:
Передати вченим радам інститутів/ факультетів наступні повноваження Вченої ради Університету:
1) схвалювати навчальні плани підготовки фахівців для затвердження ректором Університету;
2) розглядати питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчально-виховної і наукової роботи;
3) вносити на розгляд Вченої ради Університету пропозиції щодо відкриття нових освітніх програм;
4) визначати теми наукових досліджень та затверджувати звіти про їх виконання;
5) затверджувати теми докторських і кандидатських дисертацій, індивідуальні плани аспірантів, ад’юнктів, пошукувачів, докторантів; рекомендувати наукових керівників (консультантів) аспірантів, докторантів, пошукувачів; проводити атестацію аспірантів, ад’юнктів, пошукувачів, докторантів;
6) вносити на розгляд Вченої ради Університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника;
7) обирати на посаду таємним голосуванням доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів;
8) вирішувати інші питання щодо діяльності факультету/ інституту відповідно до Статуту Університету і Положення про факультет/ інститут КНУ імені Тараса Шевченка.