Інформація про роботу Вченої ради 25 червня 2018 року

Двадцять п’ятого червня 2018 року відбулося останнє у цьому навчальному році розширене засідання Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка, на яке були запрошені заступники деканів факультетів/ директорів інститутів з навчальної та наукової роботи, керівники підрозділів Університету, які не є членами Вченої ради, завідувачі кафедр факультетів/ інститутів, голови НМК, голови трудових колективів, голови профбюро факультетів/ інститутів, керівники служб НДЧ, завідувачі наукових лабораторій, голови студентських парламентів факультетів/ інститутів, студентських рад гуртожитків.

Ректор Університету Л.В. Губерський представив основні положення Стратегічного плану розвитку КНУ імені Тараса Шевченка на період 2018–2025 рр., підкресливши його важливість для встановлення конкретних, адаптованих до потреб суспільства і тенденцій розвитку освіти та науки, цілей. Доповідач підкреслив, що розробка та реалізація Стратегічного плану дозволяє зосередити зусилля і оптимізувати розподіл ресурсів для виконання заходів, необхідних для виконання місії Університету і забезпечення його розвитку в сучасних умовах. Отож, враховуючи світові тенденції, пріоритетними напрямами діяльності Університету на середньо- та довготривалу перспективу є розвиток природничих, фізико-математичних досліджень, досліджень про Землю, прикладних аспектів соціогуманітарних та соціальнополітичних, економічних і юридичних наук, технологічних, мистецьких, а також медичних наук, формування широкого світогляду здобувачів освіти відповідно до сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства та утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей як важливої передумови розвитку держави.

Усвідомлюючи важливість питання для подальшої діяльності Університету, до обговорення документа в цілому та окремих його положень долучилися директор ІВТ, голова Постійної комісії Вченої ради В.В. Ільченко, директор ННЦ «Інститут біології та медицини» Л.І. Остапченко, директор ІМВ В.В. Копійка, декан фізичного факультету проф. М.В. Макарець, голова профбюро інституту філології В.М. Миронова та голова Студентського парламенту Університету С.О. Гречка, після чого Вчена рада прийняла відповідне рішення.

З доповіддю «Підсумки навчальної роботи в Університеті за 2017/2018 навчальний рік: якість освіти та шляхи її вдосконалення» виступив проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, зауваживши, що протягом зазначеного періоду проведено суттєву роботу з удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти; продовжується активне впровадження вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», рекомендацій Європейського простору вищої освіти. Водночас доповідач наголосив на необхідності усвідомлення якості освіти як пріоритету діяльності Університету науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти, про що йдеться щороку; запровадження на постійній основі головних складових системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, у тому числі студентоорієнтованій побудові освітнього процесу, удосконаленні компетентностей гарантів (керівників) освітніх програм, системі оцінювання знань студентів, опитування студентів щодо якості освітнього процесу тощо.

Після жвавого обговорення, до якого долучилися перший проректор О.К. Закусило, декан фізичного факультету М.В. Макарець, завідувач кафедри галузевої соціології факультету соціології, проф. В.В. Чепак, заступник голови Студпарламенту Університету В. Сасін, заступник директора інституту журналістики Є.С. Цимбаленко, голова студпарламенту механіко-математичного факультету Т. Жук, після чого Вчена рада прийняла відповідне рішення.

На завершення цієї частини засідання Вченої ради ректор Університету Л.В. Губерський привітав і вручив посвідчення і пам’ятну медаль «Заслужений професор КНУ імені Тараса Шевченка» декану географічного факультету Я.Б. Олійнику та інституту журналістики В.В. Різуну. Також, відповідно до рішення Вченої ради, Л.В. Губерський привітав із нагородженням Відзнакою Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Дзержинського Миколи Едуардовича та доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри полоністики інституту філології Радишевського Ростислава Петровича.

Голова Комітету протидії тортурам Ради Європи, доц. інституту міжнародних відносин Гнатовський Микола Миколайович за дорученням Правління Української асоціації міжнародного права та з нагоди 25-річчя  УСМП привітав і вручив пам’ятну медаль ректору Університету Л.В. Губерському.

Розгляд кадрових питань розпочався із питання щодо обрання на посади після проходженням за конкурсом. Заслухавши та обговоривши рекомендовані кафедрами, вченими радами/ конференціями (зборами) трудових колективів пропозиції щодо обрання кандидатур на відповідні посади після проходження за конкурсом, Вчена рада ухвалила обрати 2 осіб на посади завідувача відповідних кафедр, 8 осіб на посаду професора, 3 – на посаду викладача підготовчого відділення (відділ навчання іноземних громадян), а також 5 осіб на посади викладача кафедри фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу.

Голова Вченої ради Л.В. Губерський представив на розгляд членів Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка пропозиції кафедр, факультетів/ інститутів про визнання кращими викладачами Університету у 2017/2018 року. Вчена рада Університету схвалила і затвердила пропозиції, а також прийняла рішення про нагородження кращих викладачів КНУ імені Тараса Шевченка 2017/2018 навчального року дипломами на засіданні Вченої ради  Університету у вересні 2018 року.

З-поміж інших важливих питань, розглянутих і схвалених на засіданні Вченої ради питань, були – затвердження описів освітніх програм ОР «Бакалавр», ОР «Магістр» і наукового ступеня доктора філософії; внесення змін до Правил прийому на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 році; затвердження моніторингової справи про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного КНУ імені Тараса Шевченка за сім років; затвердження іменних стипендій студентам Університету за результатами літньої сесії на 1 семестр 2018/ 2019 навчального року; затвердження академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду студентам Університету; створення кафедри шляхом об’єднання структурних підрозділів у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

 

 

Вчений секретар                                                                          С.І. Дяченко