У Х В А Л А Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про підсумки науково-дослідницької роботи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2017 році та завдання щодо підвищення її ефективності» від 15 січня 2018 року

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Ректор __________________ Л.В. Губерський

 

 

У Х В А Л А

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Про підсумки науково-дослідницької роботи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2017 році

та завдання щодо підвищення її ефективності»

від 15 січня 2018 року

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка «Про підсумки науково-дослідницької роботи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2017 році та завдання щодо підвищення її ефективності» і співдоповідь голови Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи І.О. Анісімова, Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університету) констатує, що результати проведеної протягом 2017 року роботи на всіх факультетах/ в інститутах та в наукових підрозділах Університету в цілому є задовільними.

У 2017 році в Університеті виконувались 107 науково-дослідних робіт, з них: за рахунок коштів загального фонду бюджету Університету – 58 наукових тем, 5 з яких у категорії «Проекти молодих вчених»; за договорами із замовниками – 49 науково-дослідних робіт. У 2017 році завершено виконання 59 НДР (15 бюджетних і 44 договірних), 48 є перехідними (43 бюджетні і 5 договірні). Продовжується виконання 128 науково-дослідних робіт у межах кафедральної тематики.

Протягом звітного періоду виконання усіх наукових досліджень відбувалося у межах 11 загальноуніверситетських комплексних наукових програм. У 2017 році 40 із 49 договірних тем, які виконувалися за договорами із замовниками (тобто 82% від їх загальної кількості), здійснювалися в межах державних і галузевих програм/ планів, або виконувалися в рамках міжнародних договорів про співробітництво чи на замовлення міжнародних компаній.

Загальний обсяг фінансування наукових досліджень в Університеті у 2017 році складав 125 млн. 968,60 тис. грн, з яких 98 млн. 571,5 тис. грн. – фінансування за рахунок загального фонду бюджету (77 млн. 883,6 тис. грн. – на фундаментальні дослідження; 20 млн. 306,7 тис. грн. – на прикладні, 300,0 тис. грн. – на фінансування об’єктів, що становлять національне надбання; 81,2 тис. грн. – на проведення конференцій). Фінансування за рахунок спеціального фонду бюджету складало 21 млн. 883,3 тис. грн. (з НДР за договорами із замовниками та послуги). За результатами міжнародної грантової діяльності співробітників Університету до бюджету Університету надійшло 4 млн. 230,9 тис. грн. (2 – гранти НАТО, США; 2 – гранти «Горизонт 2020»; 1 – грант фонду Фольксваген, Німеччина, угоди УНТЦ, оргвнески).

Окрім того, 69,0 тис. грн. надійшло до бюджету для фінансування діяльності Національного контактного пункту по програмі «Горизонт 2020» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; 30,0 тис. грн. – для проведення міжнародних конференцій.

Варто відзначити найбільш активні факультети/ інститути Університету щодо пошуку позабюджетного фінансування на проведення наукових досліджень у 2017 році. Серед природничих підрозділів – це ННЦ «Інститут біології та медицини», хімічний, фізичний й механіко-математичний факультети, факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, ННІ «Інститут геології», факультет комп’ютерних наук та кібернетики; з-поміж соціогуманітарних – історичний факультет і факультет соціології.

Проте аналіз використання коштів в Університеті за напрямами видатків свідчить про незначні витрати бюджетних коштів на покращення матеріально-технічної бази, що потребує суттєвої зміни політики планування витрат на науково-дослідні роботи.

У 2017 році наукову діяльність в Університеті здійснювали 2 782 науково-педагогічні працівники та 635 штатних наукових працівників НДЧ. До виконання держбюджетних НДР у 2017 році також було залучено (з оплатою в межах запиту) 1 докторанта, 20 аспірантів і 6 студентів. Серед виконавців НДР спостерігається подальше неухильне зменшення кількості молодих вчених віком до 35 років (у 2015 році – 263 особи, у 2016 році – 206 осіб, у 2017 році – 161 особа або 25,35% від загальної кількості наукових працівників).

У 2017 році докторантура, аспірантура та ад’юнктура Університету нараховувала 94 докторанти, 1 333 аспіранти (985 – денної і 348 – заочної форми навчання), 18 ад’юнктів (у 2016 р. – 90 докторантів, 1 572 аспіранти, 17 ад’юнктів).

Ефективність докторантури у 2017 році становила 81% (у 2016 р. – 55%, у 2015 р. – 51%), аспірантури – 74% (у 2016 р. – 68%, у 2015 р. – 54%), ад’юнктури – 100% (у 2016 р. – 100%, у 2015 р. – 100%).

Протягом 2017 року у 46 спеціалізованих вчених радах Університету захищено 377 (у 2016 р. – 428, у 2015 р. – 461) дисертацій (77 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 300 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук).

Протягом 2017 року науковими та науково-педагогічними працівниками Університету було опубліковано 224 монографії (у 2016 – 221, у 2015 р. – 211), 86 підручників (у 2016 – 77, у 2015 р. – 72), 5937 наукових статей (у 2016 – 6262, у 2015 р. – 6931), у тому числі 1442 – за кордоном (у 2016 – 1576, у 2015 р. – 1742). У  2017 році найбільшу кількість наукових статей у зарубіжних виданнях було опубліковано (дані станом на 18.12.2017 р.) співробітниками інституту філології – 184 (у 2016 – 198, у 2015 р. – 160), фізичного факультету – 182 (у 2016 р. – 179, у 2015 р. – 192), хімічного факультету – 182 (у 2016 р. – 141, у 2015 р. – 206), економічного факультету – 122 (у 2016 р. – 132, у 2015 р. – 136), ННЦ «Інститут біології та медицини» – 122 (у 2016 р. – 130, у 2015 р. – 147).

У 2017 році (дані станом на 18.12.2017 р.) співробітниками Університету опубліковано 927 статей (у 2016 р. – 800, у 2015 р. – 1043) статей у журналах, що реферуються наукометричною базою Scopus. За розподілом кількості публікацій у наукометричній базі даних Scopus список лідерів очолюють: хімічний факультет – 203 (у 2016 р. – 147), фізичний факультет – 193 (у 2016 р. – 182), ННЦ «Інститут біології та медицини» – 153 (у 2016 р. – 136), механіко-математичний факультет – 88 (у 2016 р. – 70), факультет комп’ютерних наук та кібернетики – 71 (у 2016 р. – 63), інститут високих технологій – 64 (у 2016 р. – 69).

Щодо перерахунку розподілу кількості публікацій у Scopus на 1 співробітника, в рейтингу публікаційної активності співробітників Університету лідерство утримують: фізичний факультет – 1,70; хімічний факультет – 1,4; ННЦ «Інститут біології та медицини» – 1,0; інститут високих технологій – 0,9; факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем – 0,60. Загалом по Університету цей показник становить 0,4. Для науково-педагогічних працівників і сумісників цей показник становить 0,3, а для наукових співробітників із сумісниками – 0,9.

У 2017 році загальна кількість статей, що увійшли до наукометричної бази даних Web of Science, згідно з інформацією, внесеною до бази даних публікацій Університету, становила 835 статей (у 2016 р. – 794). Лідери за кількістю опублікованих статей: хімічний факультет – 227 (у 2016 р. – 181),  фізичний факультет – 187 (у 2016 р. – 191), ННЦ “Інститут біології та медицини” – 131 (у 2016 р. – 131),   механіко-математичний факультет – 69 (у 2016 р. – 56),   інститут високих технологій – 55 (у 2016 р. – 62).

Загальна кількість статей, опублікованих у 2017 році в журналах, що входять до бази даних Index Copernicus – 1091 (у 2016 р. – 1094); найбільшу кількість статей було опубліковано співробітниками економічного факультету – 201 (у 2016 р. – 277), історичного факультету – 128 (у 2016 р. – 107), факультету психології – 108 (у 2016 р. – 68), юридичного факультету – 108 (у 2016 р. – 86).

Станом на 2017 рік у наукометричній базі даних Scopus індексується 1 університетське видання «Теорія ймовірностей та математична статистика» та  видання «Методи та об’єкти хімічного аналізу» на стадії включення. У 2017 році у наукометричну базу даних Web of Science увійшло нові 4 університетські видання: French-Ukrainian Journal of Chemistry; Modern Stochastics: Theory and Applications; Журнал обчислювальної та прикладної математики, серія “Обчислювальна математика”; Методи та об’єкти хімічного аналізу.

Протягом звітного періоду  за участі Університету було проведено чотири інноваційних заходи: 1) виставка «Зроблено в Києві» (25 травня 2017 р. з нагоди святкування Дня Києва). У рамках цього заходу Київським національним університетом імені Тараса Шевченка було проведено круглий стіл на тему «Інноваційний розвиток підприємств м. Києва як основа успішного функціонування та економічного зростання»; 2) разом з Науковим парком проведено Всеукраїнський фестиваль інновацій (27-28 вересня 2017 р.). У ході фестивалю відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу стартапів; проведено наукове шоу, квести, Всеукраїнські конференції «Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення» і «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» тощо; 3) ХІV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека–2017» (10-13 жовтня 2017 р.), на якій Університет представив 25 розробок; 4) ІІ Міжнародний форум «Innovation Market» (21-24 листопада 2017 р.).

Співробітники Університету взяли участь у 77 виставкових заходах (у 2016 р. – в 54), на яких представили 779 експонатів (у 2016 р. – 730, у 2015 р. – 1134, у 2014 р. – 414).

У рамках практичного завдання системи трансферу технологій, а саме постійного оновлення бази даних проектів, що мають комерційний потенціал, на кінець 2017 року ця база становить близько 150 проектів. Розробки Університету також представлені у найбільшій в світі міжнародній мережі трансферу технологій  – Європейській мережі підприємств – Enterprise Europe Network (EEN). Станом на листопад 2017 р. в мережі EEN Університет представив уже 49 пропозицій, серед яких 22 власні (19 технологічних і 3 бізнесові) та 27 від інших НВЗ та інститутів НАН України. В рамках роботи з мережею EEN, розпочато виконання двох Європейських проектів по програмі «Горизонт 2020»  та COSME.

У листопаді 2017 року укладено угоду про створення спільної навчально-науково-дослідницької лабораторії з міжнародною компанією Cybex  System  Pte. Ltd. з інформаційних технологій та розробки програмного забезпечення. Готуються документи щодо створення ще кількох спільних навчально-науково-дослідницьких лабораторій в галузі хімії та біології.

Протягом 2017 року науковими та науково-педагогічними працівниками Університету отримано 31 охоронний документ на об’єкти права інтелектуальної власності (у 2016 р. – 21, 2015 р. – 20; 2014 р. – 29; 2013 р. – 36) та подано 35 заявок на видачу охоронних документів (у 2016 р. – 31, 2015 р. – 33; 2014 р. – 16; 2013 р. – 23). Станом на 31.12.2017 р. Університет є власником 155 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності

За результатами Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2016» другу премію в абсолютній номінації отримав Патент України № 104630 «Похідні 6-аміно-2,4-заміщених-5-гетарилпіримідинів, спосіб отримання та застосування їх як засобів антибактеріальної, антивірусної та протиракової дії» (розробка колективу авторів хімічного факультету Хиля О.В., Мілохов Д.С., Воловенко Ю.М., Вовк А.І., Кононець Л.А.); також у номінації «Сільськогосподарські технології» переміг Патент України № 112377 «Спосіб пригнічення розвитку сторонньої мікрофлори при розмноженні рослин in vitro» (автори: Харіна А.В., Заіка С.А., Корнієнко Н.О., Поліщук В.П. – співробітники ННЦ «Інститут біології та медицини»).

Лауреатом Державної премії України в галузі освіти 2017 року став Семенюк Григорій Фокович – доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, директор інституту філології.

У 2017 році 2434 студенти Університету взяли участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах для молодих учених та студентів, 68 студентів отримали нагороди і призові місця у різних міжнародних конкурсах та олімпіадах; 53 студенти здобули призові місця у 2-му турі всеукраїнських студентських олімпіад з різних галузей наук, 48 стали переможцями у 2-му турі всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих та гуманітарних наук, 43 – переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських НДР, 19 студентів отримують стипендії Президента України, 2 студенти – стипендію Верховної Ради України, 37 – інші стипендії та премії державного і регіонального рівнів. Успіхи студентів Університету засвідчує також присудження у 2017 році двох Премій імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка (ННЦ «Інститут біології та медицини»; Військовий інститут; факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем; факультет психології; фізичний факультет; інститут журналістики).

Активну співпрацю налагодили Рада молодих учених та Наукове товариство студентів і аспірантів, результатом якої стало проведення перших установчих зборів нового органу громадського самоврядування Університету «Наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених», діяльність якого визначена ЗУ про вищу освіту.

На конкурс проектів науково-дослідних робіт, виконання яких починається з 2018 року за рахунок видатків державного бюджету, подано 29 запитів (11 – фундаментальні НДР, 17 – прикладні, 1 – розробка), серед яких 2 проекти природоохоронної тематики. Проекти наукових колективів Університету розподілились таким чином: високий бал (76-100) отримали 13 проектів, середній бал (41-75) – 15 і низький бал (0-40) – 1 проект. Три наукові проекти були рекомендовані ЦНДІ «Озброєння та військової техніки» для обов’язкового фінансування.

Міністерством освіти і науки України проводився конкурс проектів наукових робіт і науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться у 2018 році, за рахунок видатків державного бюджету. Подано 10 запитів. У результаті конкурсного відбору до фінансування МОН України рекомендувало 8 проектів.

У 2017 році спостерігається значна активізація підрозділів Університету щодо участі в програмі «Горизонт 2020», зокрема: історичний факультет та НДЧ подали по три проекти; фізичний, хімічний, економічний та ФРЕКС  – по два проекти; механіко-математичний, географічний, філософський факультети, факультети психології, соціології та комп’ютерних наук і  кібернетики – по одному проекту.

У 2017 році в штатному режимі працюють електронні ресурси НДЧ, а саме: проект «Публікації університету», Календар подій Університету (http://dsr.univ.kiev.ua), Енциклопедія Університету (http://eu.univ.kiev.ua), «Музеї, музейні колекції університету» (http://museums.univ.kiev.ua), «Унікальне обладнання та послуги університету» (http://dsr.univ.kiev.ua/projects/), інформаційний ресурс науково-дослідної частини (http://science.univ.kiev.ua), система пошуку запозичених текстів «Антиплагіат». Постійно оновлюється наукова платформа «Research groups», яка на сьогодні налічує 122 профілі наукових команд Університету і є дієвим інструментом популяризації університетської науки на міжнародній арені.

Високий рівень наукового потенціалу Університету засвідчує готовність Університету до вирішення актуальних завдань, пріоритетними з яких на 2018 рік є:

 1. Підвищення конкурентоспроможності наукових колективів Університету за рахунок таких чинників як:
 • залучення випускників аспірантури та молодих вчених Університету, а також інститутів НАН України та інших університетів до виконання НДР;
 • активізація міждисциплінарних досліджень, зокрема в межах проектів молодих вчених, та створення нових наукових колаборацій – як всередині Університету, так і з зовнішніми організаціями, у тому числі міжнародними;
 • покращення матеріально-технічного забезпечення виконання НДР шляхом закупівлі обладнання і матеріалів в межах держбюджетних, договірних і грантових  НДР;
 • активізація участі вчених Університету в програмах міжнародних фондів, у тому числі у програмах наукового обміну («Горизонт 2020», CRDF, NATO, Еразмус, фонд Гумбольдта, Німецька служба академічних обмінів DAAD, USID тощо).
 1. Проведення прикладних досліджень, які мають інноваційний характер та можуть стати основою для створення стартапів за участю молодих науковців.
 2. Підвищення кількості і якості публікацій співробітниками Університету у провідних фахових журналах, які входять до баз даних SCОPUS i Web оf Science.
 3. Підвищення якості підготовки аспірантів та докторантів шляхом:
 • підвищення персональної відповідальності наукових керівників/ консультантів та самих аспірантів/ докторантів  за якість та своєчасність виконання індивідуального плану навчання, а також підвищення відповідальності базових кафедр за якість підготовки здобувачів і ґрунтовність наданого висновку про наукову цінність виконаного здобувачем кафедри дисертаційного дослідження;
 • стимулювання наукової та освітньої мобільності аспірантів та докторантів; формування ефективної системи оцінки якості освітньої та наукової складових підготовки докторів філософії;
 • покращення системи моніторингу академічної доброчесності виконання дисертаційних робіт з використанням сучасних інформаційних технологій технічної перевірки та аналізу тексту на ймовірність некоректних текстових запозичень;
 • підвищення особистої відповідальності завідувачів базових кафедр за якість підготовки аспірантів і докторантів з дотриманням норм наукової етики.

 

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює:

 1. Доповідь проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка «Про підсумки науково-дослідницької роботи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2017 році та завдання щодо підвищення її ефективності» і співдоповідь голови Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи І.О. Анісімова взяти до відома. Обговорити матеріали доповідей на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів/ інститутів Університету.

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів, завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 01.04.2018 року.

 1. Продовжити у 2018 році роботу щодо узгодження з нормами чинного законодавства установчих документів, що регламентують діяльність науково-дослідної частини Університету.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, голова Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи І.О. Анісімов.

Термін виконання: до 01.05.2018 року.

 1. Провести конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників на теми, що будуть внесені до тематичного плану 2018 року, враховуючи необхідність більш активного залучення молодих вчених до виконання НДР.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, вчений секретар НДЧ Н.В. Караульна, голова Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи І.О. Анісімов.

Термін виконання: до 15.02.2017 року.

 1. Покращити якість та конкурентоспроможність проектів НДР, що подаються на конкурс в МОН України для їх фінансування з 2019 року, у тому числі в категорії «Проекти молодих учених», шляхом їх ретельного обговорення на етапі планування, підвищення відповідальності наукового керівника й подальшого удосконалення внутрішньої експертизи. Розробляти проекти з принципово новою науковою тематикою за актуальними напрямками, зокрема в гуманітарній сфері.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ  Г.М. Толстанова, Науково-експертна рада Університету, декани факультетів/ директори інститутів, начальник ПФВ О.Б. Білявська.

Термін виконання: протягом  року.

 1. Розробити загальні принципи щодо розподілу фінансування науково-дослідних робіт у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ  Г.М. Толстанова, Науково-експертна рада Університету, декани факультетів/ директори інститутів, начальник ПФВ О.Б. Білявська.

Термін виконання: до 01.09.2018 року.

 1. Підвищити ефективність матеріально-технічного забезпечення виконання НДР шляхом збільшення відсотка видатків на закупівлю обладнання за держбюджетні кошти, що виділяються на науку, об’єднання різних підрозділів навколо загальної потреби в обладнанні й залучення міжнародних грантів. Керівникам наукових тем забезпечити своєчасне оформлення заявок на закупівлю необхідного обладнання для виконання НДР.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, декани факультетів/ директори інститутів, начальник ПФВ О.Б. Білявська, голова Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи І.О. Анісімов, керівники наукових тем.

Термін виконання: протягом року.

 1. Удосконалити систему консультативних послуг й організаційної підтримки науковців Університету для підготовки запитів на міжнародні гранти щодо фінансування наукових досліджень, їх юридичного і фінансового супроводу.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, начальник відділу міжнародного співробітництва А.О. Кравченко, головний бухгалтер В.П. Денисенко, начальник юридичного відділу І.В. Саленко, начальник ПФВ О.Б. Білявська.

Термін виконання: протягом року.

 1. Підвищити активність наукових і науково-педагогічних працівників Університету щодо підготовки наукових проектів й участі їх в конкурсі «Горизонт 2020» у 2018 році (мінімум 1-2 проекти).

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

 1. Створити робочу групу з питань оборони і безпеки, метою якої стане координація, розробка і впровадження тематики НДР, спрямованої на вирішення завдань безпеки і оборони України; надати пропозиції щодо перспективних напрямів і тематики НДР, що здійснюються в Університеті.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 15.03.2018 року.

 1. Удосконалити програми і плани підготовки докторів філософії згідно з міжнародними стандартами, державними програмами економічного і соціального розвитку України та нагальними потребами роботодавців. Здійснювати постійний моніторинг ефективності підготовки аспірантів та роботи їхніх наукових керівників. Для підвищення ефективності підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі Університету встановити квоти на керівництво аспірантами: для докторів наук – не більше 3 осіб, для кандидатів наук – не більше 1 особи. При призначенні наукових керівників на кафедрах враховувати ефективність їхньої роботи з підготовки аспірантів, докторантів за останні 3 роки.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, завідувачі кафедр, начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів В.П. Шевчук, голова Постійної комісії Вченої ради з питань організації освітнього процесу Л.І. Остапченко.

Термін виконання: протягом року.

 1. Підвищити вимогливість до роботи базових кафедр і спеціалізованих вчених рад Університету щодо якості дисертаційних робіт.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, вчений секретар НДЧ Караульна Н.В., декани факультетів/ директори інститутів, завідувачі кафедр, голови спеціалізованих вчених рад Університету.

Термін виконання: постійно.

 1. На базі Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича продовжити розробку електронного репозитарію та сприяти включенню наукових видань Університету до міжнародних наукометричних баз. Постійно надавати інформацію підрозділам Університету щодо можливості публікувати наукові результати у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, а також інформувати про перспективні наукові напрямки, актуальну тематику та загальні тенденції наукових досліджень у різних галузях, що засвідчують результати світового рівня у високорейтингових наукових виданнях. Внести бібліографічні й бібліометричні дані наукових журналів до бази даних публікацій Університету.

Відповідальні: директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича О.О. Сербін, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

 1. Залучати молодих учених, аспірантів, студентів та слухачів Малої академії наук до роботи в наукових конференціях і до виконання бюджетних наукових тем, конкурсних і договірних проектів.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, Наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

 1. Підвищити активність у сфері інноваційної діяльності шляхом організації і проведення всеукраїнських і міжнародних інноваційних заходів. Разом з Науковим парком “Київський університет імені Тараса Шевченкаˮ продовжити заходи щодо навчання молодих учених основам інноваційної діяльності та сприяння комерціалізації результатів прикладних наукових досліджень, виконаних в Університеті.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, Наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених, директор корпорації «Науковий парк “Київський університет імені Тараса Шевченкаˮ» В.І. Чернюк; декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

 1. Постійно інформувати громадськість про наукові досягнення науковців Університету, максимально використовуючи інформаційні й організаційні ресурси НДЧ, Центру комунікацій і Наукового парку “Київський університет імені Тараса Шевченкаˮ.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова; директор корпорації «Науковий парк “Київський університет імені Тараса Шевченкаˮ» В.І. Чернюк, декани факультетів/ директори інститутів; директор Центру комунікацій О.Л. Добржанська.

Термін виконання: протягом року.

 1. Контроль за виконанням цієї Ухвали покласти на проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка.