У Х В А Л А Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про роботу Українського фізико-математичного ліцею з профорієнтації випускників» від 06 листопада 2017 року

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ Л.В. Губерський

У Х В А Л А
Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Про роботу Українського фізико-математичного ліцею
з профорієнтації випускників»

від 06 листопада 2017 року

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет) О.К. Закусила «Про роботу Українського фізико-математичного ліцею з профорієнтації випускників» і довідку, підготовлену тимчасовою комісією з вивчення питання про Український фізико-математичний ліцей у складі О.К. Закусила (голова), І.О. Анісімова, О.В. Білоуса, М.Ф. Городнього, С.О. Гречки, І.В. Ляшенко, Д.А. Номіровського, В.М. Прокопця, Л.В. Поперенка, О.В. Пилиповського, В.В. Семенова, В.П. Шевченка, В.П. Ящука, про стан роботи Українського фізико-математичного ліцею (далі – УФМЛ) щодо забезпечення набору до Університету, Вчена рада відзначає, що така робота проводиться, але вимагає вдосконалення відповідно до нових умов. У 2015 році кількість випускників УФМЛ, які вступили до Університету, склала 63%, у 2016 р. – 75%, у 2017 р. – 64%, у той час як в 2008 році – 84%. Однією з причин такої тенденції є зростання кількості випускників УФМЛ, які вступають до закордонних ВНЗ.
Колектив УФМЛ здійснює заходи щодо якісного набору учнів. Вступ до 8 і 9 класів відбувається на конкурсній основі. За планом формуються три восьмі класи і добирається один дев’ятий (20-24 особи в класі). Якщо залишаються вільні місця, проводиться дозарахування у 9-й, 10-й і 11-й класи.
Конкурсний відбір проходить у формі співбесіди та іспитів. До співбесіди рекомендують слухачів очно-заочної фізико-математичної школи МАН; переможців III та учасників IV етапу Всеукраїнських олімпіад (фізика, математика, хімія, інформатика, астрономія, інформаційні технології); переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу МАН (фізика, математика хімія) (п. 3.7 Правил); учасників літньої школи на базі УФМЛ, які успішно виконали випускні роботи з математики і фізики.
Учні, не зараховані за результатами співбесіди, допускаються до іспитів з фізики і математики, які складають у письмовій формі. Співбесіда проводиться на вибір з одного предмета (фізика або математика). Майже половина вступників не проходять співбесіду, а дві третіх – не складають іспити.
Зазначений вище конкурсний відбір до УФМЛ дозволяє набирати обдарованих учнів, які можуть вивчати на поглибленому рівні природничі та фізико-математичні науки.
За останні роки конкурсний відбір до УФМЛ збільшився. Приблизно половина учнів є киянами, хоча УФМЛ створювався як всеукраїнський заклад.
Представники механіко-математичного, фізичного, хімічного, ФРЕКСу та інших факультетів Університету регулярно проводять профорієнтаційну роботу в УФМЛ. Здебільшого це – зустрічі учнів з деканами, науково-популярні лекції провідних викладачів, екскурсії до лабораторій факультетів і проведення на базі факультативних занять, участь в олімпіадах та днях відчинених дверей факультетів, екскурсії на профільні підприємства й в інститутів, виконання науково-дослідних робіт МАН на базі наукових лабораторій профільних факультетів тощо.
Разом із тим у приміщенні УФМЛ не представлена візуальна інформація (реклама) про профільні факультети та про Університет загалом. Викладачі Університету не проводять уроків в УФМЛ, тому постійний контакт між ними та учнями відсутній. Учні УФМЛ недостатньо інтегровані до університетської спільноти, майже не залучаються до заходів (у тому числі студентських) на профільних факультетах. Відсутній достатній рівень комунікації між учнями УФМЛ і студентами Університету.
Випускники минулих років також відіграють важливу роль у профорієнтації учнів УФМЛ. Спілкування між учнями і випускниками УФМЛ, які відбулися як учені й спеціалісти, часто ставало визначальним для ліцеїстів у виборі ВНЗ та майбутнього фаху. Проте таке спілкування стало досить нерегулярним і відбувається з ініціативи окремих випускників чи вчителів. УФМЛ не має постійного зв’язку з випускниками , ні інформації про більшість із них.
Тимчасова комісія з’ясувала, що в УФМЛ трапляються випадки проведення учителями додаткових занять на платній основі. Така практика порушує етичні відносини між учителями та учнями і має бути припинена.

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює:
1. Доповідь першого проректора О.К. Закусила «Про роботу Українського фізико-математичного ліцею з профорієнтації випускників», інформацію голови наглядової ради УФМЛ І.О. Анісімова взяти до відома. Рішення Вченої ради обговорити на загальних зборах колективу (педраді) УФМЛ.
Звернути увагу керівництву УФМЛ на недоліки у навчальній, організаційній, виховній роботі, виявлені в процесі підготовки та обговорення цього питання. Здійснити конкретні заходи, спрямовані на усунення зазначених зауважень і пропозицій.
Термін: до 31.05.2018 року.
2. Ректорату, наглядовій раді УФМЛ, деканам профільних факультетів вирішити питання про включення представників Університету до складу журі обласних олімпіад з фізики, математики та інформатики. Доручити їм проводити профорієнтаційну роботу із залучення учасників зазначених олімпіад до вступу в УФМЛ та Університет. Створити й постійно оновлювати базу детальної інформації про призерів обласних олімпіад з фізики, математики та інформатики.
Відповідальні: директор УФМЛ Г.І. Салівон, проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, начальник ІОЦ Ю.В. Бойко, декани профільних факультетів.
Термін: до 30.04.2018 року.
3. Розглянути пропозицію керівництва УФМЛ щодо введення регіонального коефіцієнта під час формування рейтингового списку вступників.
Відповідальні: директор УФМЛ Г.І. Салівон, голова наглядової ради І.О. Анісімов.
Термін: до 30.04.2018 року.
4. Профільним факультетам Університету забезпечити створення стендів з інформацією про власну діяльність, інші факультети/ інститути, Університет загалом, а дирекції УФМЛ – компактне їх розміщення в приміщенні ліцею.
Відповідальні: декани профільних факультетів, проректор з АГР С.В. Легкий, директор УФМЛ Г.І. Салівон.
Термін: до 31.12.2017 року.
5. Ефективніше залучати викладачів Університету до навчального процесу в УФМЛ, а провідних учених Університету – до читання в УФМЛ науково-популярних лекцій із профільних дисциплін.
Відповідальні: директор УФМЛ Г.І. Салівон, директор НМЦ ОНП А.П. Гожик, декани профільних факультетів.
Термін: постійно.
6. Продовжити роботу факультетів щодо зміцнення матеріальної бази ліцею. Створити нову навчальну хімічну лабораторію; постійно в належному стані підтримувати існуючі навчальні лабораторії.
Відповідальні: директор УФМЛ Г.І. Салівон, декан хімічного факультету Ю.М. Воловенко, декани профільних факультетів.
Термін: 31.12. 2017 року.
7. Активізувати роботу учнівського самоврядування в УФМЛ, забезпечити його співпрацю з органами студентського самоврядування і профорієнтаційними комісіями профільних факультетів. Залучати учнів старших класів УФМЛ до зустрічей із представниками фірм-роботодавців на профільних факультетах.
Відповідальні: заступник директора УФМЛ А.І. Печуріна, начальник відділу по організаційній роботі зі студентами І.В. Кондратьєва, голова Студпарламенту Університету С.О. Гречка, декани профільних факультетів.
Термін: до 31.12.2017 року;
постійно.
8. Вивчити питання про можливість участі команди України у Міжнародній природничій олімпіаді юніорів (International Junior Science Olympiad), проведення відборів до складу цієї команди та її підготовки на базі УФМЛ. Рішуче активізувати роботу з підготовки учасників (призерів) усіх інших олімпіад.
Відповідальні: директор УФМЛ Г.І. Салівон, проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, голова наглядової ради І.О. Анісімов.
Термін: постійно.
9. Регулярно організовувати зустрічі представників профільних факультетів з батьками учнів, інформуючи їх про зміст навчання в Університеті та перспективи працевлаштування після його закінчення.
Відповідальні: директор УФМЛ Г.І. Салівон, декани профільних факультетів.
Термін: постійно.
10. Інформацію про виконання цієї ухвали заслухати на засіданні Вченої ради у листопаді 2018 року.
11. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на першого проректора О.К. Закусила.