У Х В А Л А Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Підсумки прийому до докторантури, аспірантури та ад’юнктури у 2017 році» від 06 листопада 2017 року

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор __________________ Л.В. Губерський

У Х В А Л А
Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Підсумки прийому до докторантури, аспірантури та ад’юнктури
у 2017 році»
від 06 листопада 2017 року

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи Мартинюка В.С. «Підсумки прийому до докторантури, аспірантури та ад’юнктури у 2017 році», Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка відзначає, що вступна кампанія до докторантури, аспірантури та ад’юнктури в цьому році була проведена чітко, злагоджено та організовано.

І. Загальні принципи організації вступної кампанії до докторантури, аспірантури та ад’юнктури Університету в 2017 році.
Факультети/ інститути провели прийом до докторантури та аспірантури (ад’юнктури) на 2017/2018 навчальний рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та Правил вступу до аспірантури й ад’юнктури, затверджених Вченою радою Університету 5 грудня 2016 року й Приймальною комісією Університету;
Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у докторантурі, аспірантурі та ад’юнктурі Університету здійснюється за 36 спеціальностями, що складає 31% від загальної кількості спеціальностей, за якими проводиться підготовка здобувачів вищої освіти в Україні.
Загальна кількість докторантів, які перебувають в докторантурі вищих навчальних закладів України – 1 484 особи; в Університеті перебувають 94 докторанти (6% від їх загальної кількості); загальна кількість аспірантів – 22 838 осіб, у тому числі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка навчаються 1 333 аспіранти (985 – з відривом та 348 – без відриву від виробництва, що складає 6% від загальної кількості аспірантів в Україні), а також 18 ад’юнктів.
Порядок у проведенні вступної кампанії забезпечувався прийняттям необхідних організаційних заходів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Умови вступної кампанії до докторантури, аспірантури/ ад’юнктури у 2017 році визначали такі організаційні принципи:
1) державне замовлення на підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти виділяється лише на очну аспірантуру за кожною спеціальністю, заочна аспірантура – на умовах контракту;
2) навчання в аспірантурі та ад’юнктурі проводиться упродовж чотирьох років за 36 ліцензованими спеціальностями і затвердженими Вченою радою Університету освітньо-науковими програмами й навчальними планами;
3) докторантура відкривається за рішенням Вченої ради Університету і оформлюється відповідним наказом ректора;
4) нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі складає два роки, зарахування до докторантури проводиться для завершення роботи над науковими дослідженнями та оформленням їх результатів;
5) науковий консультант має право консультувати лише одного докторанта;
6) наявність сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 – С2, надає можливість претенденту для вступу до аспірантури отримати 60 балів замість вступного іспиту з іноземної мови;
7) нарахування додаткових балів вступникам до аспірантури за наукові/ навчальні досягнення;
8) замість реферату вступники до аспірантури та ад’юнктури подають дослідницьку пропозицію, яка презентується на вступному іспиті зі спеціальності й оцінюється як його складова;
9) конкурсна оцінка вступника (КО) до аспірантури/ ад’юнктури розраховується за формулою: КО=ВІС+ДБ, де ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності, ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
10) головний критерій відбору вступників до докторантури – наявність не менше 10 статей у фахових виданнях за темою майбутньої дисертації та 2-3 статті, опубліковані у закордонних виданнях.

ІІ. Зарахування до докторантури. Обсяг державного замовлення до докторантури Університету в 2017 році складав 13 місць. Було подано 22 заяви. Загальний конкурс – 1,7 особи на місце. Конкурс на історичному факультеті, в ННІ «Інститут геології», в інституті філології, на факультетах психології та соціології склав 2 особи на місце.
У 2017 році високими були якісні показники вступників до докторантури. Кількість випускників КНУ імені Тараса Шевченка складала 40% (9 осіб) від загальної кількості претендентів. Усі вступники мали не менше 10 статей у фахових виданнях за темою майбутнього дослідження після захисту кандидатської дисертації. Переважна більшість претендентів опублікували по 2–3 наукові статті у закордонних виданнях. Середній вік вступників до докторантури в цьому році – 40 років.
Основні критерії відбору претендентів для зарахування до докторантури були і залишаються незмінними: доробок за темою майбутньої докторської дисертації та кількість публікацій, опублікованих у фахових виданнях за темою дисертації, в тому числі і кількість публікацій в закордонних виданнях.
До докторантури у 2017 році зараховані за державним замовленням 13 докторантів:
– 3 викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
– 8 викладачів інших вищих навчальних закладів;
– 1 науковий співробітник НАН України;
– 1 працівник іншої організації.
До докторантури інституту міжнародних відносин зарахований 1 вступник на умовах контракту.

ІІІ. Зарахування до аспірантури та ад’юнктури. Державне замовлення на підготовку аспірантів з відривом від виробництва, затверджене Міністерством освіти і науки України, становило 130 місць.
План прийому до ад’юнктури, затверджений Міністерством оборони України, налічував 3 місця.
Для вступу до аспірантури подано 307 заяв (загальний конкурс – 2,4 особи на місце), у тому числі:
245 – з відривом від виробництва,
62 – без відриву від виробництва на умовах контракту.
Найвищий конкурс був в інституті міжнародних відносин – 7,8 особи на місце; на юридичному факультеті – 5,1 особи на місце; в ННІ «Інститут геології» – 3,5 особи на місце; на факультеті психології – 3,3 особи на місце; на філософському факультеті – 2,9 особи на місце; на економічному факультеті – 2,7 особи на місце.
До аспірантури на умовах контракту було подано 66 заяв, зокрема: на юридичний факультет – 27; до інституту міжнародних відносин – 15; на факультет психології – 8, на філософський факультет – 6 тощо.
До ад’юнктури Університету подано 4 заяви (конкурс – 1,3 особи на місце).
Серед вступників до аспірантури та ад’юнктури:
– 260 випускників Київського національного університету імені Тараса Шевченка (85% від загальної кількості вступників), з них рекомендовані до зарахування – 156 осіб;
– 51 випускник інших вищих навчальних закладів, з яких 35 рекомендовані до зарахування;
– 16 вступників мали сертифікати з іноземної мови, які підтверджували рівні С1 – С2; з них рекомендовані до зарахування – 14 осіб;
– 234 вступники (75%) мали право на нарахування додаткових балів за наукові досягнення, з них 189 рекомендовані до зарахування.

Для проведення вступних іспитів до аспірантури та ад’юнктури було створено 106 екзаменаційних комісій: 30 комісій з іноземної мови та 76 комісій зі спеціальностей. Екзаменаційні комісії на факультетах/ в інститутах працювали чітко і злагоджено.
Аналіз вступних випробувань з іноземної мови у 2017 році показав, що рівень володіння іноземною мовою у майбутніх науковців достатньо високий. У першу чергу це стосується тих факультетів/ інститутів, де була запроваджена «Концепція поглибленого вивчення іноземних мов в Університеті на неспеціалізованих факультетах та в інститутах»: ННІ «Інститут геології», ННЦ «Інститут біології та медицини», а також на географічному, історичному, фізичному та хімічному факультетах. Вступники, які мали сертифікат, що засвідчував знання іноземної мови на рівні С1 – С2 (16 осіб) отримали 60 балів замість вступного іспиту.
Результати вступного іспиту до аспірантури та ад’юнктури зі спеціальності представлені в таблиці:

Дисципліна Кількість балів, отриманих на іспитах (у відсотках) На іспит
не з’явились
(у відсотках)
90-100 балів 89-75 балів 60-74 бали менше 60 балів
Спеціальність 45 32 13 3 7

Вступний іспит з іноземної мови як кваліфікаційний іспит оцінювався за двобальною шкалою: «склав»/«не склав». До протоколу вступного іспиту з іноземної мови вносилась оцінка «0» («нуль» балів), якщо вступник не склав іспит, та «1» («60» балів), якщо склав. Серед вступників до аспірантури та ад’юнктури 254 особи склали вступний іспит з іноземної мови, 22 – не склали, 19 – не з’явились.
Кафедри іноземних мов, які брали участь у вступній кампанії до аспірантури та ад’юнктури, своєчасно підготували та оприлюднили на сайті Університету програму вступного іспиту з іноземної мови. Обсяг вступного випробування відповідав рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Університет виконав державний план прийому до аспірантури та ад’юнктури: до аспірантури/ ад’юнктури з відривом від виробництва зараховано 130 аспірантів і 3 ад’юнкти.
За контрактом до аспірантури зараховано 70 вступників.
Порівняно з минулим роком значно пожвавилась робота із зарахування до аспірантури іноземних громадян. У 2017 році до аспірантури на англомовні, російськомовні та україномовні програми підготовки докторів філософії зараховані 16 громадян з інших країн (у 2016 – 8 аспірантів), зокрема:

Факультет/ інститут Кількість аспірантів – іноземних громадян, зарахованих до аспірантури в 2017 році Країна

Економічний факультет 2 аспіранти на денну форму США, Туркменістан

Інститут міжнародних відносин 3 аспіранти на денну та 1 аспірант на заочну форму США, Грузія, Азербайджан

Факультет інформаційних технологій 1 аспірант на денну форму Казахстан

ННІ «Інститут геології» 2 аспіранти на денну форму Алжир, Лівія

Філософський факультет 3 аспіранти на денну та 1 аспірант на заочну форму США, Лівія, Азербайджан

Інститут журналістики 1 аспірант на денну форму Алжир

Інститут філології 2 аспіранти на денну форму Китай

Постійний моніторинг за своєчасним виконанням індивідуальних планів аспірантів і докторантів, результативністю наукового керівництва, оптимізація освітньої і наукової складових в університетській системі підготовки докторів філософії та докторів наук, зростання ролі атестацій на кафедрах, підвищення вимог до результатів співпраці наукових керівників та аспірантів – усі ці заходи сприяли підвищенню ефективності роботи аспірантури та докторантури в Університеті.
Середня ефективність діяльності аспірантури у 2016/2017 навчальному році в цілому по Україні становить 25,4%, докторантури – 27,8%, тоді як середня ефективність діяльності аспірантури Університету впродовж останніх років – 62%, докторантури – 60%, ад’юнктури – 100% (за матеріалами Статистичного бюлетеня «Підготовка наукових кадрів у 2016 році» Державної служби статистики. К., 2017 р.).
У сучасних умовах зростає роль і значимість наукового керівника/ наукового консультанта, який спільно зі своїми аспірантами й докторантами несе особисту відповідальність за актуальність, новизну, міждисциплінарність та інноваційність дисертаційного дослідження, а також за академічну доброчесність у підготовці й оприлюдненні результатів наукових досліджень.
Відсутність такої співпраці призводить до того, що у частини аспірантів нівелюється мотивація до наукової діяльності, і як результат – значна кількість аспірантів відраховується за власним бажанням або за невиконання індивідуального плану роботи.
Зокрема, з 01.01.2017 року по 30.09.2017 року з аспірантури вибули 157 осіб з таких причин:
– завершення терміну навчання – 24 аспіранти;
– достроковий захист дисертації – 19 осіб (найбільша кількість дострокових захистів на юридичному факультеті – 11);
– працевлаштування в Університеті – 16;
– порушення умов контракту – 1 особа;
– оформлення відпустки по догляду за дитиною (18 осіб), за станом здоров’я (5 осіб);
– невиконання індивідуального плану роботи – 16 аспірантів (найбільша їх кількість на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем та на економічному факультеті – по 3 особи);
– академічна мобільність – 11 аспірантів;
– сімейні обставини – 13 осіб;
– за власним бажанням з інших причин – 34 аспіранти (найбільша кількість таких відрахувань на юридичному (9 осіб) та на хімічному (8 осіб) факультетах).

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює:

1. Доповідь проректора з наукової роботи Мартинюка В.С. «Підсумки прийому до докторантури, аспірантури та ад’юнктури у 2017 році» взяти до відома. Обговорити результати зарахування до докторантури, аспірантури й ад’юнктури Університету на 2017/2018 навчальний рік на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів/ інститутів; проаналізувати і зробити висновки щодо причин відрахування аспірантів упродовж навчального року на кожній кафедрі факультету/ інституту.
Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів, завідувачі кафедр.
Термін: до 15 листопада 2017 року.

2. Подати обґрунтовані пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку кадрів вищої кваліфікації в докторантурі та аспірантурі на 2018/2019 н. р. і провести необхідну організаційну роботу, яка б забезпечила його виконання.
Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів.
Термін: до 15 листопада 2017 року.

3. Розробити, подати на затвердження ректорові Університету нові Правила прийому до докторантури, аспірантури та ад’юнктури у 2018 році відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених МОН України, передбачивши зменшення ваги додаткових балів за наукові та навчальні досягнення вступників.
Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів В.П. Шевчук.
Термін: до 1 грудня 2017 року.

4. Розробити та ввести в дію на факультетах/ в інститутах в електронній базі «Тритон» модуль «Аспірант, ад’юнкт» для внесення навчальних планів підготовки докторів філософії з усіх спеціальностей, формування заявок на педагогічне навантаження, а також іншої документації, пов’язаної з навчальним процесом в аспірантурі та ад’юнктурі.
Відповідальні: начальник інформаційно-обчислювального центру Ю.В. Бойко,
директор Науково-методичного центру організації навчального процесу А.П. Гожик, начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів В.П. Шевчук.
Термін: до 01 квітня 2018 року.

5. Прискорити розроблення та запровадження міжнародних спільних освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії в галузі гуманітарних і природничих наук.
Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів, завідувачі кафедр.
Термін: до 01 вересня 2018 року.

6. Провести моніторинг, проаналізувати і оприлюднити результативність наукового керівництва аспірантами та ад’юнктами – випускниками 2017 року на усіх випускових кафедрах Університету.
Відповідальні: начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів В.П. Шевчук.
Термін: до 31 грудня 2017 року.

7. Контроль за виконанням цієї ухвали Вченої ради покласти на проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка.