Ухвала Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка «Про підсумки науково-дослідницької роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2016 році та завдання щодо підвищення її ефективності»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Ректор __________________ Л.В. Губерський

 

 

 

 

У Х В А Л А

Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

«Про підсумки науково-дослідницької роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2016 році та завдання щодо підвищення її ефективності»

 

від 16 січня 2017 року

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка «Про підсумки науково-дослідницької роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2016 році та завдання щодо підвищення її ефективності», Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університету) констатує, що результати проведеної роботи впродовж 2016 року на всіх факультетах/ в інститутах та в наукових підрозділах Університету, в цілому є задовільними.

У 2016 році в Університеті  виконувались 102 науково-дослідні роботи, за рахунок коштів загального фонду бюджету Університету – 61 наукова тема, серед яких 5 тем – у категорії «Проекти молодих вчених»; за договорами із замовниками виконувалось 41 науково-дослідна робота. У 2016 році завершено виконання 44 НДР (6 бюджетних і 38 договірних), 58 є перехідними (55 бюджетних і 3 договірні). Уперше розпочато виконання 123 науково-дослідних робіт у межах кафедральної тематики.

Співробітниками Науково-дослідної частини продовжується робота щодо оптимізації і наповнення бази публікацій Університету, календаря подій; бази даних аспірантів, а також бази унікального обладнання, наукових та експертних послуг, які можуть надаватися підрозділами Університету. У 2016 році розроблено нову структуру та впроваджено нові підходи з інформування співробітників Університету щодо діяльності науково-дослідної частини. Розроблено новий функціонал англійською мовою для представлення наукових груп Університету відповідно до вимог програми «Горизонт 2020», який включає резюме керівника групи і здійснюваних досліджень, інформацію про наукові проекти, їхню мету та наукові публікації.

Протягом звітного періоду виконання усіх наукових досліджень відбувалося у межах 11 загальноуніверситетських комплексних наукових програм. У 2016 році 31 з 41 договірної теми, які виконувалися за договорами з замовниками (тобто 76% від їх загальної кількості), здійснювалися в межах державних і галузевих програм /планів або виконувалися в рамках міжнародних договорів про співробітництво чи на замовлення міжнародних компаній.

Загальний обсяг фінансування наукових досліджень в Університеті у 2016 році становив 118 млн. 919,57 тис. грн., з яких 74 млн. 914,9 тис. грн. – фінансування за рахунок загального фонду бюджету (57 млн. 294,1 тис. грн. – на фундаментальні дослідження; 17 млн. 200,8 тис. грн. – на прикладні). Фінансування за рахунок спеціального фонду бюджету становило 21 млн. 122,9 тис. грн. Для порівняння, у 2015 році цей показник становив на 4 млн. 516,2 тис. грн. менше. За платні послуги науково-консультаційного центру було отримано 4 млн. 487,0 тис. грн.

Крім цього, наукові дослідження в Університеті здійснювалися за міжнародними грантами і за рахунок коштів міжнародних фондів та організацій («Горизонт 2020», STCU, «Еразмус +», ТЕМПУС, Еразмус–Мундус, НАТО, Фонд цивільних досліджень і розвитку CША, фонд Гумбольдта, ДAAД, Японської фундації, Програма Жана Моне (Франція), урядів Норвегії, Польщі, Швейцарії, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Великобританії, Йорданії, Італії, Бразилії, Туреччини, Австрії, США, програм стажування за кордоном, програм обміну студентами та науковцями, грантів на участь у наукових заходах, стипендіальних програм країн Європи тощо). У 2016 році обсяг міжнародних інвестицій у наукові дослідження, стажування за кордоном та індивідуальні гранти для участі у конференціях склав 18 млн. 394,77 тис. грн.

На кожну гривню, спрямовану державою на фінансування науки із загального фонду Державного бюджету у 2016 році, припадає 0,55 грн. коштів, отриманих науковцями з інших джерел (для порівняння: у 2015 р. – 0,42 грн.;  2014 р. – 0,49 грн.; 2013 р. – 0,55 грн.; 2012 р. – 0,51 грн.).

Варто відзначити найбільш активні у 2016 році факультети/ інститути Університету щодо пошуку позабюджетного фінансування на проведення наукових досліджень. Зокрема, серед природничих підрозділів – це: хімічний факультет, інститут високих технологій, ННЦ «Інститут біології та медицини», ННІ «Інститут геології», фізичний факультет, факультет комп’ютерних наук та кібернетики, факультет інформаційних технологій, факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, астрономічна обсерваторія; серед соціогуманітарних – економічний та історичний факультети.

Протягом 2016 року продовжено спільну роботу з Науковим парком в рамках «Програми інноваційного розвитку Наукового парку до 2020 року». Зокрема, на базі Інформаційно-обчислювального центру відкрита і успішно функціонує Школа лідерства та підприємництва, учасників якої навчають основам підприємництва, допомагають розробляти бізнес-моделі та презентувати бізнес-плани перед потенційними інвесторами з метою залучення інвестицій для реалізації стартап-проектів. На базі Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича за безпосередньої участі американського та місцевого бізнесу створено Центр підтримки та розвитку інноваційного підприємництва під робочою назвою «Каліфорнія в Україні», який розпочав роботу у травні 2016 року.

У період з 16 по 18 листопада 2016 року вперше в Університеті за ініціативи Наукового парку відбувся Фестиваль інновацій. У рамках заходу були проведені Міжнародний форум «Інтелектуальна власність та інновації», Конкурс інноваційних проектів, III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» та Конкурс стартап-проектів.

Висококваліфікований склад наукових і науково-педагогічних працівників Університету забезпечує ефективну наукову роботу та належний рівень підготовки молодих науковців і формування кадрового резерву. У 2016 році в Університеті працювали 2597 науково-педагогічних працівників та 684 штатні працівники НДЧ. Докторантура, аспірантура та ад’юнктура Університету нараховувала 90 докторантів, аспірантура – 1 572 аспіранти (1 183 аспіранти денної і 389 – заочної форм навчання), ад’юнктура – 17 ад’юнктів (станом на 01.10.16).

Ефективність докторантури у 2016 році становила 55% (у 2015 р. – 51%), аспірантури – 68% ( у 2015 р. – 54%), ад’юнктури – 100% (у 2015 р. – 100%).

У 2016 році з аспірантури Університету було відраховано 186 осіб (у 2015 році – 153 особи), з них 148 – за власним бажанням (у 2015 році – 117) і 38 – за невиконання індивідуального плану (у 2015 році – 36); з докторантури Університету за власним бажанням відраховано 3 особи (у 2015 році – 2).

Протягом 2016 року у 47 спеціалізованих вчених радах Університету захищено 428 дисертаційних досліджень (57 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 371 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук).

Протягом звітного періоду науковими та науково-педагогічними працівниками Університету було опубліковано: 205 монографій (у 2015 р. – 211,  2014 р.  – 282, у 2013 р. – 292), 72 підручники (у 2015 р. – 72; 2014 р. – 40; 2013 р. – 67), 6196 наукових статей (у 2015 р. – 6931; 2014 р. – 8531; 2013 р. – 8755), у тому числі 1576 – за кордоном (у 2015 р. – 1742; 2014 р. – 1869; 2013 р. – 1087). У 2016 році найбільшу кількість наукових статей у закордонних виданнях було опубліковано (дані станом на 29.12.2016 р.) співробітниками інституту філології – 198 (у 2015 р. – 160), фізичного факультету –179 (у 2015 р. – 192), хімічного факультету – 141 (у 2015 р. – 206), економічного факультету – 132 (у 2015 р. – 136), ННЦ «Інститут біології та медицини» – 130 (у 2015 – 147).

У 2016 році співробітниками Університету опубліковано 977 статей у журналах, що реферуються наукометричною базою Scopus, при цьому ефективність серед науково-педагогічних працівників Університету склала 0,21 статей на співробітника, а серед науковців НДЧ – 0,77 статей на співробітника.

За кількістю публікацій у наукометричних базах Scopus лідерами є: фізичний факультет – 174, хімічний факультет – 146, ННЦ «Інститут біології та медицини» –138, факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем – 75, інститут високих технологій – 73.

За результатами публікаційної активності у 2016 році керівництвом Університету фінансово заохочено 297 науково-педагогічних співробітників, з них: 204 з факультетів природничого спрямування, та 93 – соціогуманітарних.

Протягом 2016 року науковими та науково-педагогічними працівниками Університету було отримано 21 охоронний документ на об’єкти права інтелектуальної власності (у 2015 р. – 20; 2014 р. – 29; 2013 р. – 36) та подано 31 заявку на видачу охоронних документів (у 2015 р. – 33; 2014 р. – 16; 2013 р. – 23). Станом на 31.12.2016 р. Університет є власником 125 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. 22 квітня 2016 р. за результатами конкурсу «Винахід року 2015» Університет отримав третю премію в абсолютній номінації (Патент України № 100280, розробка колективу авторів хімічного факультету Куницька Л.Р., Желтоножська Т.Б., Стойка Р.С.)

В Університеті продовжує активну діяльність Національний контактний пункт (НКП) «Дії Марії Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри» рамкової програми «Горизонт 2020». У 2016 році співробітниками Університету було подано запити на фінансування 9 проектів за цією програмою. Історичний факультет за підтримки НКП бере участь у підготовці та реєстрації проекту в рамках консорціуму спільного з партнерами з Болгарії. Наразі структурними підрозділами Університету виконуються 4 проекти на загальну суму 1,6 млн. євро.

У 2016 році 2793 студенти Університету взяли участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах для молодих учених та студентів, 62 студенти отримали нагороди і призові місця у різних міжнародних конкурсах та олімпіадах; 43 студенти здобули призові місця у 2-му турі всеукраїнських студентських олімпіад з різних галузей наук, 48 стали переможцями у 2-му турі всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих та гуманітарних наук, 53 – переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських НДР, 21 студент отримує стипендії Президента України, 2 студенти – стипендію Верховної Ради України, 47 – інші стипендії та премії державного і регіонального рівнів. Успіхи студентів Університету засвідчує також присудження у 2016 році двох Премій імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка (ННЦ «Інститут біології та медицини», факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем).

Активну співпрацю налагодили Рада молодих учених та Наукове товариство студентів і аспірантів. У звітний період РМВ і НТСА Університету проведено конференцію «Шевченківська весна» та круглий стіл «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень»; започатковано низку семінарів «Абетка для аспірантів»; семінари з написання грантів на фінансування досліджень від ДФФД, «Горизонт 2020» тощо.

Співробітники Університету взяли участь у 54 виставкових заходах, на яких представили 730 експонатів ( у 2014 р. – 414, у 2015 р. – 1134).

Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року став Гродзинський Михайло Дмитрович – доктор географічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету.

На конкурс проектів науково-дослідних робіт, виконання яких починається з 2017 року за рахунок видатків державного бюджету, подано 16 запитів (8 – фундаментальні НДР, 8 – прикладні).  Один з наукових проектів, які мають оборонне значення, направлений додатково для експертизи в РНБО. Проекти наукових колективів Університету розподілились таким чином: високий бал (75 і вище) отримали 5 проектів; середній бал (41-74,9) – 11 проектів; низький бал (0-40,9) – немає.

Високий рівень наукового потенціалу Університету, вищезазначені позитивні результати, отримані протягом звітного періоду, наявність значних резервів для покращення ефективності наукової роботи (зокрема, через стимулювання прикладних досліджень, а також шляхом збільшення частки позабюджетного фінансування, у тому числі з міжнародних джерел) засвідчують готовність Університету до вирішення актуальних завдань, пріоритетними з яких на 2017 рік залишаються питання безпеки, енергоефективності, обороноздатності та підтримки критичної інфраструктури України.

Важливими завданнями науково-дослідного сектору Університету залишаються:

 • остаточне приведення діяльності і структурної організації науково-дослідної частини відповідно до чинного Закону України «Про науку і науково-технічну діяльність»;
 • формування наукової тематики згідно з потребами обороноздатності і конкурентоспроможності країни;
 • стимулювання пріоритетних для Університету напрямків дослідження, зокрема тих, які вже заявили про себе на міжнародному рівні;
 • удосконалення програм і планів підготовки докторів філософії та приведення їх відповідно до міжнародних стандартів та актуальних потреб роботодавців в Україні;
 • забезпечення належного рівня університетських наукових видань, необхідного для включення до міжнародних наукометричних баз даних;
 • підвищення рівня наукових досліджень шляхом більш ефективного використання наукового обладнання та інфраструктури Університету;
 • орієнтація на інноваційну значущість наукових розробок і можливості комерціалізації результатів наукових досліджень;
 • організація науково-дослідного виробництва на базі наукових підрозділів Університету;
 • поглиблення і розвиток співпраці з корпорацією «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» у сфері комерціалізації результатів наукових досліджень та взаємодії науки і бізнесу;
 • розширення міжнародної наукової співпраці в межах програм мобільності, а також у спільних міжнародних наукових проектах в рамках програми ЄС «Горизонт 2020» та інших міжнародних грантових програм;
 • організація міжнародних міждисциплінарних наукових конференцій, форумів, виставок та інших заходів на базі Університету.

 

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Університету ухвалює:

 

 1. Доповідь проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка «Про підсумки науково-дослідницької роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2016 році та завдання щодо підвищення її ефективності» взяти до відома. Обговорити матеріали доповіді на засіданнях вчених рад факультетів/ інститутів Університету.

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: до 01.03.2017 р.

 

 1. Завершити у 2017 році роботу з приведення до норм чинного законодавства установчих документів, що регламентують діяльність науково-дослідної частини Університету.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, голова Постійної комісії з питань організації наукової роботи І.О. Анісімов.

Термін виконання: до 01.04.2017 р.

 

 1. Провести конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників на теми, що внесені до тематичного плану 2017 року.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, вчений секретар НДЧ Н.В. Караульна, голова Постійної комісії з питань організації наукової роботи І.О. Анісімов.

Термін виконання: до 30.04.2017 р.

 

 1. Удосконалити систему оцінювання результатів виконання науково-дослідних робіт, провести внутрішній конкурс проектів НДР і подати на конкурс в МОН України для їх фінансування з 2018 року, у тому числі в категорії «Проекти молодих учених», із залученням експертів з інших наукових установ.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ  Г.М. Толстанова.

Термін виконання: до 30.05.2017 р.

 

 1. Здійснювати постійний моніторинг ефективності наукової роботи у наукових і навчальних підрозділах Університету. Продовжити стимулювання науковців за їхню публікаційну активність, а також сприяти більш ефективному використанню наукового обладнання з метою організації міждисциплінарних досліджень. Запровадити систему атестації наукових кадрів з можливістю подальшого звільнення співробітників за відсутності у них протягом звітного року наукових публікацій. За результатами атестації наукових кадрів, з метою забезпечення ефективної роботи, передбачити можливість об’єднання наукових лабораторій та підсилення керівництва окремих підрозділів.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, голова Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи І.О. Анісімов, голова Постійної бюджетно-фінансової комісії Вченої ради В.Д. Базилевич, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

 

 1. Забезпечити ефективну систему консультативних послуг і організаційної підтримки науковців Університету для підготовки запитів на міжнародні гранти для фінансування наукових досліджень та їх супроводу.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, начальник відділу міжнародного співробітництва Кравченко А.О., керівник НКП «Горизонт 2020» Ушаков М.В..

Термін виконання: протягом року.

 

 1. Активізувати участь співробітників Університету в міжнародних та національних конкурсах на фінансування наукових досліджень. Зобов’язати усі факультети/ інститути підготувати не менше двох наукових проектів і подати на конкурс «Горизонт 2020» в 2017 році.

Відповідальні: декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

 

 1. Удосконалити програми і плани підготовки докторів філософії згідно з міжнародними стандартами та нагальними потребами роботодавців в Україні. Здійснювати постійний моніторинг ефективності підготовки аспірантів та роботи їхніх наукових керівників. Для підвищення ефективності підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі Університету встановити квоти на керівництво аспірантами: для докторів наук – не більше 3 осіб, для кандидатів наук – не більше 1 особи. При призначенні наукових керівників на кафедрах враховувати ефективність їхньої роботи з підготовки аспірантів, докторантів за останні 3 роки.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров, завідувачі випускових кафедр, начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів В.П. Шевчук, голова Постійної комісії з питань організації освітнього процесу Л.І. Остапченко.

Термін виконання: протягом року.

 

 1. На базі Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича продовжити розробку електронного репозитарію та сприяти включенню наукових видань Університету до міжнародних наукометричних баз. Постійно надавати інформацію підрозділам Університету щодо можливостей публікації наукових результатів у наукових виданнях, що містяться в базах даних Scopus і Web of Science. Внести бібліографічні і бібліометричні дані наукових журналів до бази даних публікацій Університету.

Відповідальні: директор Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича О.О. Сербін, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

 

 1. Залучати молодих учених, аспірантів, студентів та слухачів Малої академії наук до роботи в наукових конференціях і до виконання бюджетних наукових тем, конкурсних і договірних проектів на умовах сумісництва.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, Рада молодих учених та Наукове товариство студентів і аспірантів Університету, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

 

 1. Підвищити активність у сфері інноваційної діяльності шляхом організації і проведення всеукраїнських і міжнародних інноваційних заходів. Разом з Науковим парком продовжити заходи щодо навчання молодих учених основ інноваційної діяльності. З метою впровадження результатів наукових досліджень забезпечити умови для створення науково-дослідного виробництва на базі наукових підрозділів Університету.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, Рада молодих учених та Наукове товариство студентів і аспірантів Університету, директор корпорації «Науковий парк “Київський університет”» В.І. Чернюк, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

 

 1. Постійно інформувати громадськість про наукові досягнення науковців Університету, максимально використовуючи інформаційні й організаційні ресурси НДЧ, Центру комунікацій і Наукового парку Університету.

Відповідальні: проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, начальник НДЧ Г.М. Толстанова, директор корпорації «Науковий парк “Київський університет”» В.І. Чернюк, декани факультетів/ директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

 

 1. Контроль за виконанням цієї Ухвали покласти на проректора з наукової роботи В.С. Мартинюка.